villa.jpg

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Replan Engineering b.v., hierna te noemen REPLAN

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de AV-REPLAN-2018 en maken deel uit van elke door REPLAN uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen REPLAN en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Toepasselijke algemene voorwaarden

Op alle door REPLAN te verrichten werkzaamheden is 'De Nieuwe Regeling 2011' (hierna: DNR 2011) van toepassing. Op werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van werken zijn de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989' (hierna UAV) van toepassing, tenzij in de door REPLAN uitgebrachte offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011, alsmede de UAV met eventuele bijlagen te kennen. De AV-REPLAN-2018, DNR 2011 en de UAV zijn eenvoudig via internet te downloaden. REPLAN zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2011 en/of de UAV met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 en/of de UAV prevaleren altijd de AV-REPLAN-2018.

3. Offerte

Een door REPLAN uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

4. Tarieven en betaling

REPLAN is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

REPLAN dient haar declaraties per week in, tenzij anders overeengekomen. Het staat REPLAN vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Indien REPLAN, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die REPLAN moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

5. Samenwerking met derden

Indien REPLAN, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal REPLAN voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover REPLAN deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan REPLAN te verstrekken gegevens.

Indien REPLAN in het kader van de uitvoering van een door haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal REPLAN voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens REPLAN aansprakelijk is.

6. CAR-verzekering

REPLAN sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. REPLAN doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich REPLAN als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

7. Werkzaamheden in het veld

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor REPLAN, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever .

Tevens geldt dat REPLAN niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij REPLAN in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal REPLAN vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

8. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van REPLAN komen voor rekening van de opdrachtgever.
Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door REPLAN geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De door REPLAN vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9. Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat REPLAN toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan REPLAN alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van REPLAN onder de DNR 2011 en onder de UAV is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van REPLAN wordt uitgekeerd.
Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van REPLAN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2011 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2011 en in het kader van de UAV tot de opdrachtsom tot een maximum van € 1.000.000,=.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

11. Geheimhouding en gebruik als referentie

De opdrachtgever en REPLAN zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. REPLAN is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

12. Goedkeuring gegevens

Door REPLAN aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

13. Geschillen

Bij geschillen is de burgerlijke rechter te Zwolle bevoegd, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

 

Download als PDF (96 KB)